مواد اولیه محصولات بالساوا

مواد اولیه ی مرغوبی که طراحان محصولات چرمی بالساوا استفاده می کنند یک زندگی به ایده هایشان می دهد که دلیل استقبال بی نظیر مصرف کنندگان از محصولات چرمی بالساوا می شود.

هر نوع مواد اولیه ای جایگاه ویژه ای در تولید دارد که باور تیم بالساوا این است که فقط تولید کننده ای استاد کار و ماهر، و با علم و دانش می تواند هر نوع مواد اولیه را در جایگاه ویژه ی خودش در تولید جای دهد.

چرم گاوی مرغوب پر استفاده ترین چرم استفاده شده در محصولات بالساوا است و از بهترین چرمهای تولید تبریز، ترکیه، و ایتالیا بوده و با دقت تمام انتخاب شده؛ و پس از کنترل کیفیت، وارد چرخه تولید می گردد. همچنین آستری تمامی کفش ها چرم طبیعی می باشد و در بالساوا هیچگونه چرم مصنوعی در محصولات کفش استفاده نمی گردد.

زیره های کفش از بهترین نوع مواد اولیه ساخته شده است. کفی تمامی کفش ها ارگونومیکی و طبی است و توسط متخصصین ارگونومی که بصورت مستمر در بخش تولید و کنترل کیفیت حضور دارند بازرسی و کنترل می گردد.